บ้านพักอาศัย ลาดกระบัง

 

         ชื่องาน : บ้านพักอาศัย ลาดกระบัง

         ที่อยู่   : ถนนลาดกระบัง

  ลักษณะงานที่ทำ : งานออกแบบ , งานวางผผัง , งานฐานราก

                  และงานก่อสร้าง