ห้องญี่ปุ่น

 

         ชื่องาน : ห้องญี่ปุ่น

         ที่อยู่   : กรุงเทพฯ

  ลักษณะงานที่ทำ : งานออกแบบ , งานเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน