กล่องประชาสัมพันธ์

 

         ชื่องาน : กล่องประชาสัมพันธ์

         ที่อยู่   : อาคารเสริมสุข

  ลักษณะงานที่ทำ : งานออกแบบ , งานเฟอร์นิเจอร์บิลท์อิน